DOCUMENTE IN FORMAT ELECTRONIC

Tratament comun bugetar

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

tratament comun bugetar nume ale bolilor genunchiului

La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, menționând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

Execuții bugetare

Prin Încheierea din 20 decembriepronunțată în Dosarul nr. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către instanța de judecată, din oficiu, într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului formulat împotriva tratament comun bugetar sentințe prin care a fost respinsă cererea de încuviințare a executării silite introdusă de un executor judecătoresc.

Contract de grant cu nr. Obiective specifice: Îmbunătățirea bazei materiale pentru chirurgia minim invazivă în spitalele regionale din Cernăuți și Suceava până la sfârșitul implementării proiectului Unificarea protocoalelor medicale din Ucraina și România pentru tratamentul curent Creșterea nivelului de cunoștințe teoretice și de aptitudini practice al grupului țintă din sfera medicală prin intermediul instruirilor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că, potrivit art. Însă printr-o interpretare coroborată a mai multor dispoziții din Codul de procedură fiscală se ajunge la o concluzie contrară celei de principiu, antereferită.

De asemenea, dispozițiile art.

tratament comun bugetar modul de tratare a bolilor articulare

Având în vedere însă că dispozițiile Codului de procedură fiscală nu fac nicio referire la executarea obligațiilor de a face stabilite prin titluri executorii - hotărâri judecătorești în baza unor raporturi juridice contractuale, ci doar la colectarea creanțelor, executarea silită a creanțelor s-ar impune a se face cu aplicarea prevederilor art.

Se arată că, în ipoteza particulară din speță, într-o interpretare, s-ar ajunge la concluzia ca persoana de drept public care a acționat în calitate de subiect de drept privat și este creditor al obligației de a plăti o sumă de bani tratament comun bugetar chirie și cheltuieli de întreținere, precum și accesorii, și creditor al obligației de a evacua un spațiu, ar tratament comun bugetar să se adreseze exclusiv organelor de executare fiscală.

Dreptul asiguraţilor la prestaţiipentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă printratament balneoclimateric în continuare — prestaţii se realizează în bazaLegii privind sistemul public de asigurări sociale nr. Tratament comun bugetar Naţională de Asigurări Socialeîşi exercită obligaţiunile în acest domeniu prin sistemul instituţiilor publiceale statului în baza statutului său, aprobat prin Hotărîrea GuvernuluiRepublicii Moldova nr. Confederaţia Sindicatelordin Republica Moldova şi Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova"Solidaritate" vor tratament comun bugetar la acordarea prestaţiilor în baza Legiisindicatelor nr. Confederaţia Naţională aPatronatului din Republica Moldova participă la acordarea prestaţiilor în bazaLegii patronatelor nr. În limitele mijloacelor aprobateanual de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea bugetului asigurărilorsociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale va procura şi, cuparticiparea Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova, ConfederaţieiSindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" şiConfederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, va repartiza biletelepentru tratamentul balneoclimateric al asiguraţilor în continuare — biletepentru tratament sindicatelor republicane de ramură.

Într-o altă interpretare, creditorul celor două obligații ar trebui să se adreseze executorului judecătoresc pentru executarea silită a uneia dintre acestea evacuarea și organelor de executare fiscală pentru executarea silită a celeilalte obligații plata unei sume de bani cu titlu de chirie, cheltuieli de întreținere și accesorii.

În opinia instanței care este autor al excepției în prezenta cauză, executarea titlurilor executorii - hotărâri judecătorești având la bază raporturi juridice substanțiale de drept privat - se impune a fi realizată de executorii judecătorești, fiind exclusă competența organelor de executare fiscală, tratament comun bugetar astfel păstrându-se poziția de egalitate a părților și în sfera executării silite, nu doar în sfera raportului substanțial de drept material.

Față de această împrejurare, se apreciază că prevederile criticate sunt neconstituționale, deoarece instituie un tratament juridic diferențiat între persoana fizică sau persoana juridică de drept privat și persoana juridică de drept public din perspectiva finalității executării silite a unor obligații civile, tratament comun bugetar ce este contrar principiului egalității în fața legii.

Potrivit dispozițiilor art. Președinții celor două Camere ale Tratament comun bugetar, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că executarea silită prin care se urmărește valorificarea unor creanțe fiscale sau tratament comun bugetar face obiectul unor reglementări cuprinse în Codul de procedură fiscalăiar prin art.

Având în vedere cadrul legislativ în materie, Curtea reține că prevederile criticate se circumscriu procedurilor ce au loc în contextul reglementărilor prevăzute de titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale, respectiv stingerea creanțelor fiscale [ art. De asemenea, sunt prevăzute organele de executare silită tratament comun bugetar art.

Cu privire la aspectele legate de organele de executare silită, Curtea observă că dispozițiile art.

vezi mai mult

În acest caz, organul fiscal care administrează creanțe fiscale este abilitat să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită [ art.

Referitor la creanțele bugetare care, potrivit legii, se administrează de autoritățile sau instituțiile publice, inclusiv cele care reprezintă venituri proprii, este reglementată expres posibilitatea instituției sau autorității publice de a efectua executarea silită a propriilor creanțe bugetare, prin propriile compartimente de specialitate, situație în care acest organ de executare este în drept inclusiv să instituie măsuri asigurătorii, iar atât procedura măsurilor asigurătorii, cât și cea de executare silită sunt reglementate de Codul de procedură fiscală [ art.

De asemenea, tratament comun bugetar stabilește că atât organul fiscal care administrează creanțe fiscale, cât și executorii fiscali organizați în compartimente de specialitate sunt organe de executare silită, acestea fiind competente și pentru executarea silită a creanțelor prevăzute la art. Față de această împrejurare, Curtea observă că și dispozițiile Codului de procedură civilă tratament comun bugetar în același sens, respectiv exclud din competența executorului judecătoresc executarea silită a titlurilor executorii care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat.

Ǝn atenția asiguraților C.

În acest sens este art. În acest context, trebuie avute în vedere regimul juridic și destinația unei creanțe bugetare fiscale rezultate din raporturi juridice contractuale, iar pentru a determina aceste aspecte, Curtea are în vedere normele legale ce reglementează cu privire la finanțele publice, respectiv Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.

Din coroborarea cadrului legal în materie bugetar-fiscală, Curtea constată că încasarea unei creanțe bugetare ce este stabilită printr-o hotărâre judecătorească se face venit la bugetul statului, chiar dacă este datorată în temeiul unui raport juridic contractual, iar executarea silită a acesteia se realizează prin intermediul organelor fiscale, ca organe de executare silită ale statului.

tratament comun bugetar uneori dureri de sold

În continuare, Curtea reține că, în virtutea art. În tratament comun bugetar valorificării creanței fiscale, potrivit art. Față de această împrejurare, Curtea observă că asupra soluțiilor legislative cu privire la stingerea creanțelor fiscale prin executare silită instanța de contencios constituțional s-a mai pronunțat. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. Prin urmare, pentru realizarea veniturilor publice, legiuitorul, în conformitate cu Legea fundamentalăa prevăzut întotdeauna norme derogatorii, cu scopul de a face mai eficientă executarea și pentru a-i imprima un ritm mai accelerat.

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București

Astfel, adoptarea unui regim juridic special în materia creanțelor bugetare își găsește fundamentul tratament comun bugetar în dispozițiile art. Acest temei constituțional justifică un drept special, de preferință în favoarea statului, în ceea ce privește tratament comun bugetar de încasare a creanțelor bugetare și de asigurare a veniturilor publice la bugetul de stat.

Numai dacă dispune de aceste resurse bugetare, statul va fi în măsură să își îndeplinească două dintre obligațiile fundamentale ce i-au tratament comun bugetar prescrise prin art. Referitor la aplicabilitatea principiului tratament comun bugetar între cetățeni și stat, în ceea ce privește unele aspecte ce țin de executarea silită a creanțelor fiscale sau bugetare, Curtea a statuat că, în cadrul raporturilor juridice dintre stat, în calitate de creditor, și contribuabil, în calitate de debitor al obligației fiscale, cele două părți nu se situează pe poziții de egalitate, între ele existând o legătură de subordonare în favoarea statului, pe baza unui regim de drept public, și, prin urmare, nu poate fi vorba de încălcarea principiului egalității în fața legilor prevăzut de art.

tratament comun bugetar medicamente eficiente pentru tratamentul articulațiilor picioarelor

De asemenea, Curtea a stabilit că dreptul fiscal și procedura fiscală fac parte din dreptul public, ceea ce înseamnă că subiecții unor asemenea raporturi nu pot fi egali în drepturi și obligații. Astfel, unul dintre subiectele raportului de drept fiscal, și anume organul fiscal, are o poziție dominantă, fiind înzestrat cu exercițiul puterii de stat a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. Față de cele prezentate, Curtea constată că aceste considerente sunt aplicabile mutatis mutandis și în tratament comun bugetar cauză, întrucât principiul egalității în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite Decizia Plenului Curții Constituționale nr.

tratament comun bugetar îmbinări orizontale

Or, astfel cum s-a prezentat mai sus, scopul urmărit de legiuitor este protejarea intereselor naționale în activitatea financiară, fiind diferit de cel reglementat de dreptul comun reprezentat de Codul de procedură civilă. În ceea ce privește interpretarea și aplicarea în concret a normelor criticate la situațiile particulare invocate de autoarea excepției de neconstituționalitate, Tratament tratament comun bugetar bugetar reține că acestea sunt aspecte ce țin de resortul instanței de judecată și al autorităților îndrituite cu ducerea la îndeplinire a măsurilor instituite prin aceste dispoziții, coroborate cu celelalte norme în materia executării silite, astfel cum se prevede, de altfel, prin art.

tratament comun bugetar cum să tratezi inflamația articulațiilor degetelor

De altfel, pentru lămurirea tratament comun bugetar astfel de chestiuni există și instituția recursului în interesul legii sau al dezlegării unor chestiuni de drept ce ține de resortul Înaltei Curți de Casație și Justiție, aspect realizat deja în practică cu privire la unele aspecte ce țin de coroborarea normelor și rangul de prioritate în ceea ce privește aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală în raport cu alte prevederi.

În acest context, Curtea observă că asupra interpretării prevederilor criticate în prezenta cauză s-a pronunțat Înalta Curtea de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Astfel, prin Decizia nr. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. Definitivă și general obligatorie.

Tratamente pentru Albine - antiVarroa de toamna. Part. 1

Pronunțată în ședința din data de 4 iunie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.